Incassokosten: wanneer moet ik betalen en hoe hoog mogen deze zijn?

Incasso

Als een factuur niet wordt betaald, duurt het vaak niet lang voordat de debiteur post ontvangt van een incassobureau, bijvoorbeeld van eenincassobureau.nl. De schok is dan vaak groot, omdat in de betreffende brief naast de oorspronkelijke vordering zogenaamde incassokosten worden gevorderd, waardoor het te betalen bedrag aanzienlijk kan oplopen. Maar wanneer moet u als debiteur deze extra kosten betalen en wat is het werkelijke bedrag?

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser de rompslomp van het innen van een vordering wil vermijden, schakelen ze vaak de hulp in van een incassobureau. Logischerwijs werken de bedrijven niet gratis, maar rekenen ze incassokosten voor hun activiteit. Samen met eventuele kosten (bijvoorbeeld portokosten) die een incassobureau in rekening mag brengen, vormen deze de zogenaamde incassokosten.

Wanneer moet ik als debiteur de incassokosten betalen? Om incassokosten ook daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking te laten komen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

  • Enerzijds moet de oorspronkelijke claim worden gemotiveerd.
  • Daarentegen moet de schuldenaar in verzuim zijn.

Van een legitieme claim is geen sprake als u bijvoorbeeld het slachtoffer bent geworden van fraude of als er een claim wordt ingediend voor een dienst die niet goed is geleverd, bijvoorbeeld een internetverbinding die niet op de afgesproken snelheid werkt. Als u als debiteur de hoofdvordering al heeft betwist, er zijn dus duidelijke twijfels over de hoofdvordering, dan hoeft u geen buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. In een dergelijk geval moet, vanwege de verplichting om schade te beperken, die de schuldeiser verplicht de schade zo laag mogelijk te houden, direct een gerechtelijke verduidelijking plaatsvinden.

Ook als de oorspronkelijke claim gegrond is, is het raadzaam om de aanmaning goed te bekijken, aangezien dit niet per se hoeft te betekenen dat de claim binnen het genoemde bedrag staat. Bovendien mag u als schuldenaar alleen worden belast met de kosten van het inhuren van een incassobureau als u in verzuim bent met de schuldenaar, omdat de schuldeiser dan recht heeft op vergoeding van de schade veroorzaakt door het verzuim in betaling.

Er is sprake van wanbetaling als u een factuur met een vaste (bijv. betaling uiterlijk vrijdag 2 maart 2018) of een berekenbare betalingsdatum (betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur) niet binnen de gestelde termijn betaalt. Let op: In zo’n geval treedt de default ook op zonder een aparte herinnering! Ook heb je een betalingsachterstand als de factuur geen specifieke betalingsdatum bevat en je niet binnen een in een aparte brief gestelde termijn (meestal een aanmaning) betaalt.

Waarop is de hoogte van de incassokosten gebaseerd?

Incassobedrijven mogen incassokosten niet zomaar willekeurig heffen, aangezien hier het uitgangspunt geldt dat de schuldeiser geen onnodige kosten mag maken in het kader van de verplichting tot schadebeperking. De hoogte daarvan is afhankelijk van de omvang van de hoofdvordering. Het incassobureau moet daarom bij de berekening van het honorarium de tabel met advocaatkosten als leidraad gebruiken. Het tariefkader varieert van 0,5 tot 2,5 – de standaardvergoeding is 1,3. Dit betekent: Bij een gemiddelde omvang en gemiddelde moeilijkheidsgraad mag een incassobureau slechts een vergoeding van 1,3 euro in rekening brengen. De respectievelijke tarieven zijn vaste tarieven.

Sinds kort biedt de wet meer bescherming voor debiteuren van kleinere bedragen: voor vorderingen onder de 50 euro mogen de incassokosten niet hoger zijn dan de vordering zelf.Bovendien moeten incassobureaus de getroffenen doorgaans bij het eerste contact informeren over de kosten die kunnen ontstaan ​​bij wanbetaling.

Welke kosten mag een incassobureau naast de incassokosten declareren?

Naast de daadwerkelijke incassokosten kunnen incassobureaus andere kosten declareren, maar niet onbeperkt:

  • Schrijf- of portokosten, als deze maximaal 20 procent van de totale incassokosten bedragen en maximaal 20 euro bedragen
  • Rente op de hoofdvordering, waarbij de rente niet eerder mag ingaan dan de dag na ontvangst van de eerste aanmaning van de schuldeiser
  • Kosten voor het achterhalen van het adres en teruggestuurde incasso’s zijn toegestaan ​​als het bedrag dienovereenkomstig kan worden aangetoond
  • Executiekosten: Als een incassobureau executiemaatregelen neemt tegen de schuldenaar, moet de schuldenaar de gemaakte kosten dragen.
  • Aanmaning: Indien een incassobureau een aanmaning tegen een debiteur verkrijgt, kan zij de kosten hiervoor eisen zolang deze niet hoger zijn dan 25 euro.
  • Het incassobureau kan alleen verrekenings- en termijnkosten van de debiteur vorderen als de debiteur hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De overdracht van een deel van de vordering geldt niet als automatische goedkeuring!
  • Advocaatkosten mogen alleen worden gevorderd als alle andere voorheen in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten niet meer van toepassing zijn.
  • Bezorgkosten: Indien een incassobureau kosten maakt door de levering van een deurwaarder, mogen deze kosten bij de debiteur in rekening worden gebracht indien het bedrag dienovereenkomstig kan worden bewezen.

In tegenstelling tot de hierboven genoemde kosten mag een incassobureau de debiteur geen kosten voor accountbeheer of telefoonkosten in rekening brengen. Als dergelijke zaken op uw incassofactuur staan, hoeft u deze niet te betalen. Het loont dus zeker de moeite om eens goed naar de kostenverdeling te kijken.

Pas op met afbetalingsovereenkomsten

Als u naast een aanmaning ook een kant-en-klare termijnbetalingsovereenkomst ontvangt, moet u voorzichtig zijn. Hoewel een plan om de schuld in termijnen terug te betalen op het eerste gezicht een goede oplossing lijkt, verbergt een dergelijke regeling vaak een verborgen schuldbekentenis. Als u als debiteur dit ondertekent, worden nevenvorderingen (bijvoorbeeld rente) hoofdvorderingen en wordt het vrijwel onmogelijk om u tegen deze vorderingen te verweren, ook al zijn deze aanzienlijk opgedreven.

Incassokosten: wanneer moet ik betalen en hoe hoog mogen deze zijn?
Schuiven naar boven